д-р Драгомир Дарданов, д.м.

Лекар – хирург

Научно-изследователска дейност:

ПУБЛИКАЦИИ И УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ

Д-р Дарданов има над 50 публикации в международни и български списания, сборници и книги, както и над 20 участия в световни, европейски и национални научни форуми с представяне на доклади.

Основните теми на публикациите и докладите са:

 • Хирургия на колоректалния карцином
 • Хирургична анатомия на ректума и периректалните съединително-тъканни структури
 • Хирургия на млечната жлеза; Сентинелна биопсия
 • Хирургия на щитовидната жлеза
 • Лапаростомия
 • Лечение на хроничните рани
 • Гнойно-некротични инфекции в хирургията
 • Система за ускорено възстановяване след операции
 • Клинична анатомия на чернодробните вени
 • Клинична анатомия на кръвоснабдяването на палеца на ръката

НАУЧНИ ПРОЕКТИ

Д-р Дарданов осъществява научна дейност в областта на клиничната анатомия, гастроинтестиналната хирургия, лечението на раните и др. Участва в интердисциплинарни научни колективи, включващи рентгенолози, анатоми, патолози, химици, биохимици, клинични микробиолози, вирусолози и др.

Като най-важни приноси могат да се отличат:

 • За първи път в България се проучват комплексно периректалните съединително-тъканни структури
 • За първи път в България се въвежда оценката на качеството на резецирания препарат и се стандартизира изследването на циркумферентната резекционна граница при хирургичното лечение на ректалния карцином
 • Въвеждане в клиничната практика на Система за ускорено възстановяване след операции /ERAS/ в колоректалната хирургия
 • Въвеждане в клиничната практика на комплексен подход в лечението на хроничните и хроничните инфектирани рани.

 

Основните научни проекти са:

2012 – сега:
Научен проект „Периоперативно хранене в гастроинтестиналната хирургия” с разработване и въвеждане в практиката на хранителни напитки за периопеартивно хранене. Съвместен проект с Институт по Органична Химия, БАН /проф. П. Недков и Доц. П. Христов/;

2011 – сега:
Научен проект „Проучване на клиничното приложение на оригинален препарат съдържащ колаген при лечението на острите хронични рани”. Съвместен проект с Институт по Органична Химия, БАН /проф. П. Недков и Доц. П. Христов/;

2010 – сега:
Научен проект „Оптимизиране и въвеждане в клиничната практика на Система за ускорено възстановяване след операции /ERAS/ в колоректалната хирургия”

2009 – 2010
Научен проект „Ролята на човешкия полиомен вирус JC в патогенезата на колоректалния карцином”, Клиника по Хирургия, МИ-МВР и Лаборатория по Молекулярна Вирусология, НЦЗПБ

2005 – 2007
Научен проект „Ролята на циркумферентната граница и качеството на оперативния препарат в хирургията на ректалния карцином” Клиника по Онкохирургия, МУ – Плевен.

2005 – 2007
Научен проект „Ролята на магнитно-резонансната томография в диагностиката и стадирането на ректалния карцином; МРТ анатомия на периректалните съединително-тъканни структури”, Сектор „Магнитно-резонансна томография” и Клиника по Онкохирургия, МУ – Плевен.

2003 – 2007
Редовна доктурантура на тема: „Клинико-анатомични изследвания на периректалните съединителнотъканни структури с оглед хирургията на рака на правото черво” в Клиника по Онкохирургия, МУ – Плевен.

2000 – 2002
Научен проект, финансиран от МУ – Плевен: „Проучване на анатомичните варианти на чернодробните вени” в Катедра „Анатомия, хистология и Цитология”, МУ – Плевен

1998 – 2000
Проучване на анатомичните варианти на кръвоснабдяването на ръката и палеца на ръката в Катедра „Анатомия, хистология и Цитология”, МУ – Плевен

 

Виж още:

© 2020 д-р Драгомир Дарданов, д.м.